วันที่  24 - 26 กรกฎาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-4 และอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-4 ณ สมาคมโรงเรียนบริบาล จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี

 

1. นายพิริยพงศ์  แจ้งเจนเวทย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

2. ผศ.ชุลีพร  เชาว์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล

3. คุณอรุณี ปัญญาคุณาสิน ผู้บริหาร หจก.กานต์ทิตา  เนิร์สซิ่งโฮม 

4.ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล

5. ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง ผู้บริหาร บ้านรักเนอร์สเซอรี่ สคูล 

 

ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ได้แก่

1. คุณพรหมมินทร์  สุมานา

2. คุณวิทูร  หวนโคกสูง

3. คุณอัมพร  ด่านเจริญ

4. คุณสำรวย เพ็งอ้น 

                ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี คุณสุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล และคุณกนกพร  สุทธิการณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

Visitors: 64,421