ตรวจสุขภาพ (Health Check)

 

โปรแกรมเงิน สำหรับผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปีขึ้นไป

 1. ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

 2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

 3. ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ / CBC

 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS

 5. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine

 6. ตรวจการทำงานของตับ / SGPT

 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด   2  รายการ

 (Cholesterol และ Trigryceride)

 

 

 โปรแกรมทอง สำหรับผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 35 - 45 ปีขึ้นไป

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group)  A B O

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด /  FBS

6.ตรวจระดับไขมันในเลือด 2 รายการ (Triglyceride , LDL-Chol)

7.ตรวจการทำงานของตับ / SGPT ,   ALP

8.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

9.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

13.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI) 

 

 

 

โปรแกรมเพชร สำหรับผูู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 - 50  ปีขึ้นไป 

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group) A B O

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

7.ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ (Cholesterol , Triglyceride , HDL-Chol , LDL-Chol)

8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , ALP)

9.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

13.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI)

14.อัลตราซาวด์ บริเวณตับและถุงน้ำดี (Ultrasound)

 

 

 

โปรแกรม  VIP -  สุภาพบุรุษ

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร 

3.ตรวจหมู่เลือด  (Blood group)  A B O 

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ  /  CBC

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS 

6.ตรวจการทำงานของไต / BUN , Creatinine

7.ตรวจการทำงานของตับ

(LFT-Protein ,  Albumin ,  Globulin ,  Total  bilirubin ,  Direct bilirubin ,  SGOT ,  SGPT ,  ALP)

8.ตรวจระดับยูริค (โรคเก๊าท์) /  Uric  acid

9.ตรวจระดับไขมันในเลือด   4  รายการ  (Cholesterol ,  Triglyceride ,  HDL-Chol ,  LDL-Chol)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ /   U/A

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก /  Chest  X-ray

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า  (EKG)

13.อัลตราซาวด์  บริเวณตับ  และถุงน้ำดี   (Ultrasound)

14.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  มะเร็งลำไส้  มะเร็งต่อมลูกหมาก /  AFP ,  CEA ,  PSA  

15.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว  ด้วยเครื่อง  /  CAVI

 

 

โปรแกรม  VIP -  สุภาพสตรี

 1. ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

 2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

 3. ตรวจหมู่เลือด  (Blood group)   A B O   

 4. ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ   /  CBC

 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  / FBS 

 6. ตรวจการทำงานของไต   / BUN , Creatinine

 7. ตรวจการทำงานของตับ

(LFT-Protein ,  Albumin ,  Globulin ,  Total  bilirubin ,  Direct bilirubin ,  SGOT ,  SGPT ,  ALP)   

8. ตรวจระดับยูริค (โรคเก๊าท์)  /  Uric  acid

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด   4 รายการ 

 (Cholesterol , Triglyceride , HDL-Chol , LDL-Chol)

 10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ   /   U/A

 11. เอ็กซเรย์ทรวงอก  /  Chest  X-ray

 12. ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า  (EKG)

 13. อัลตราซาวด์ บริเวณตับ และถุงน้ำดี  (Ultrasound)

 14. ตรวจภายในและเช็คมะเร็งปากมดลูก  (PV ,  Pap  smear)

 15. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้   /  AFP ,  CEA

 16. ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัวด้วยเครื่อง /  CAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,423