ตรวจสุขภาพ (Health Check)

โปรแกรมอายุรวัฒน์  สำหรับท่านผู้หญิง อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group)

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6.ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)

7.ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

8.ตรวจการทำงานของตับ (LFT-Protein,Albumin,Globulin,Total bilirubin,Direct bilirubin,SGOT,SGPT,ALP)

9.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

13.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI)

13.อัลตราซาวด์ ช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen Ultrasound)

14.ตรวจภายในและเช็คมะเร็งปากมดลูก (PV,Pap smear)

15.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ (AFP,CEA)

 

 

โปรแกรมอายุรวัฒน์  สำหรับท่านผู้ชาย อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group)

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6.ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)

7.ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

8.ตรวจการทำงานของตับ (LFT-Protein,Albumin,Globulin,Total bilirubin,Direct bilirubin,SGOT,SGPT,ALP)

9.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

13.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI)

14.อัลตราซาวด์ ช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen Ultrasound)

15.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (AFP,CEA,PSA)

 

 

โปรแกรมทอง สำหรับผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 35 - 45 ปีขึ้นไป

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group)

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับไขมันในเลือด 2 รายการ (Cholesterol,Triglyceride)

6.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)

7.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

8.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

9.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

10.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

11.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

12.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI) 

 

 

โปรแกรมเพชร สำหรับผูู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 - 50  ปีขึ้นไป 

1.ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร

3.ตรวจหมู่เลือด (Blood group)

4.ตรวจเลือดสมบูรณ์แบบ (CBC)

5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

7.ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 รายการ (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT,ALP)

9.ตรวจระดับยูริค (Uric acid)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (U/A)

11.เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

12.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG)

13.ตรวจหลอดเลือดแดงแข็งตัว ด้วยเครื่อง (CAVI)

14.อัลตราซาวด์ บริเวณตับและถุงน้ำดี (Ultrasound)

Visitors: 39,052