ผู้บริหาร (CEO)

 

นายแพทย์ทรงกิจ   สุทธิกาญจน์

DR. SONGKIT   SUTHIKAN

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 -  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526

 -  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2533

 -  อบรมหลักสูตร รากฐานสำคัญสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2542

 -  สู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร  Micro MBA บริษัท จำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

 -  อบรมหลักสูตร  Mini MBA การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน (Health Service Management)  

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  พ.ศ. 2541

 -  อบรมหลักสูตร  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

 -  อบรมหลักสูตร  แพทย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545

 -  สำเร็จการฝึกอบรม  คีเลชั่นบำบัด  จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยและกองแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2551

 

ประวัติการทำงาน

 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 - นายกสโมสรโรตารี่อู่ทอง ภาค 3330 ปีบริหาร 2539 - 2540

 - แพทย์ประจำโรงพยาบาลอู่ทอง

 - เจ้าของคลินิกหมอทรงกิจ

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน

- โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์  1618/1 หมู่ที่ 6 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 โทร. 035-564555 , 552724-6  โทรสาร. 035-552665

 

Education and training

- Doctor of Medicine Chiang Mai University Act 1983.

- Basic Biomolecular Therapy , Medical Biomolecular Institute of Thailand 2009

- Specialists Obstetrics - Gynecology Department, Ministry of Public Health Medicine 1990.

- Training is fundamental to the quality of hospitals. Faculty of Public Health Mahidol University, 1999.

- Excellence Company administrative Micro MBA, Chulalongkorn University, 1998 model.

- Mini MBA course management, private hospitals (Health Service Management).

- Association of Private Hospitals Act 1998.

- Medical Training, Ministry of Public Health Medicine, Department of Medical Act 2002.

- Medical Program of Environmental Medicine, Medical Department, Ministry of Health Act 2002.

- Successful completion of training. Key filmmakers of treatment. Medical Association of Thailand   

  and the key locations and Alternative Medicine The Division in 2008.

- Basic Biomolecular Therapy, Medical Biomolecular Institute of Thailand in 2009.

 

Experience

- President of Rotary Club 3330 Thong Department of Administration from 1996 to 1997.

 

Current  position

- Director of Vibhavadi Piyarasd Hospital . U-Thong District, Suphanburi

Visitors: 64,425