พันธกิจ (Mission)

ด้านการเงิน (Finance)

- เพิ่มการบริหารด้านสุขภาพ เพิ่มรายได้ลดหนี้สิน

- มีสภาพคล่องทางการเงิน

- ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

- To increase health administration. Increase revenue and decrease debt

- To achieve efficient cash flow

- To utilize resources

 

ด้านลูกค้า (Customer)

- มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

- To create customer relation and customer satisfaction survey

- Corporate social responsibility

 

ด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process)

 - ปรับตัว ยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ออกแบบระบบการบริการให้เหมาะสม

- To be adaptive and flexible. Decrease task complexity and develop information technology 

- To design a suitable administration system

 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development )

 - พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ร่วมกัน สร้างนวัตกรรม

 - รักษาสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสุข

 - สร้างขวัญและกำลังใจมีความสามัคคี

 - สร้างนวัตกรรม ความจงรักภักดี

 - มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- To develop every personnel and create innovation 

- To maintain good working environment 

- To create courage and harmony 

- To create innovation and loyalty

- Having high quality of life

Visitors: 64,426