วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 

           Vibhavadi Piyarasd Hospital provides health services with virtue, morality, quality and efficiency to satisfy every customer

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,420