ประวัติโรงพยาบาล (History)

 

ประวัติ (History)

      โรงพยาบาลวิภาวดี - ปิยราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยการรวมทุนโดยแพทย์,นักธุรกิจ,บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด,บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) 

      เริ่มก่อตั้งและดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2536 
รวมระยะเวลากว่า 20 ปี จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา จำนวนเตียงที่จดทะเบียน
60 เตียง  และจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 60 เตียง

      Vibhavadi Piyarasd Hospital is operated under SuparerkU Thong Hospital company limited has authorized capital of 50,000,000 Baht by joint venture from doctors, business men , Chaophya Hospital company ltd. and Supamitr Hospital company ltd.

     The hospital is formally established as a private hospital on 5th September 1993 and has been operated for more than 20 years. It is located on the area of 24,000 Sq Mts., with 60 registered beds and 60 service beds. 

 

สถานที่ตั้ง (Address)

     โรงพยาบาลวิภาวดี - ปิยราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 1618/1 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง หมู่ 6 
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 035-552724-6 แฟกซ์ 
035-552665

       Vibhavadi Piyarasd Hospital 1618/1 U thong – Dan Chang, Mu 6, U thong sub-district, U thong district Suphanburi 72160  Tel- 035-552724-6 ; Fax - 035-552665 

Visitors: 39,052