เกี่ยวกับ (About)

    โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง Vibhavadi Piyarasd Hospital commemoration Rat A private hospital that provides medical services. By medical professionals and sophisticated tools is open every day for 24 hours.

 


  • ประวัติ (History) โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง จำกัดมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยการรวมทุนโดยแพทย์,นักธุรกิจ,บริษัท โรง...

  • วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ Vibhavadi Piyarasd Ho...

  • ด้านการเงิน (Finance) - เพิ่มการบริหารด้านสุขภาพ เพิ่มรายได้ลดหนี้สิน - มีสภาพคล่องทางการเงิน - ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า - To increase health administration. Increase revenue and dec...

  • นายแพทย์ทรงกิจ สุทธิกาญจน์ DR. SONGKIT SUTHIKAN ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526 - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา กรมการแพทย์ ...
Visitors: 64,425